شکایات

طرح هرگونه شکایت به صورت ذیل ترتیب اثر داده خواهد شد.

1- ابتدا با تماس تلفنی با مسئول مربوطه شکایت خود را طرح و پیگیری کنید.

2- در صورتی که با تماس تلفنی مشکل شما رفع نشد مشتری می تواند به آدرسی  که در نماد اعتماد الکترونیک درج شده است مراجعه و با مدیر فروشگاه شکایت خود را پیگیری کنید.

3- در صورتی که مشکل شما با هیچ یک از مراحل فوق  حل نشده است مشتری میتواند از یکی از مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت خود اقدام کند.